Convocator Adunarea Generala Marti 30 iunie 2020

Descarca CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituită în temeiul sentinţei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscală RO5679116, convoacă Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie, pentru data de Marti 30 iunie 2020, Sediul SRC, Str. Avrig nr. 63 Sector 2 Bucuresti. Datorita masurilor de restrictie pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV 2, puteti veni la sediu pentru exprimarea votului in intervalul orar 09.00-18.00.

 

Ordinea de zi:

Modificare statut SRC

In contextul actual, a devenit evidenta necesitatea adaptării și modificării actelor constitutive și ale statutelor persoanelor juridice (de orice natură) care permită organizarea și desfășurarea adunărilor generale și a întâlnirilor organelor colegiale de conducere. În acest sens au și fost promovate o serie de inițiative legislative care să adapteze cadrul legal la noile condiții de distanțare socială, astfel încît o modificare a Statutului SRC în acest sens este necesară, perfect normală și justificată.

In consecinta, se supune aprobarii completarea Statutului Societății Române de Cardiologie după cum urmează:

“După art. 18 din Statutul SRC se introduce un nou articol, art. 18/1 cu următorul conținut:

Art. 18/1.

(1) Orice adunare generală a membrilor SRC poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (precum teleconferința sau videoconferința etc), cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență. Această modalitate de desfășurare a Adunării generale trebuie, în prealabil, adusă la cunoștința membrilor într-un termen rezonabil pe site-ul SRC (cardioportal.ro)

(2) Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

 1. a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;
 2. b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
 3. c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;
 4. d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât membrii să se poată adresa de la distanță adunării generale;
 5. e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;
 6. f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

(3) Utilizarea mijloacelor electronice poate fi condiționată numai de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și proporționale realizării acestor obiective.

(4) În cazul în care membrii participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică, astfel încât să fie primite de SRC până la data ținerii ședinței.

(5) Președintele Consiliului de conducere a SRC și alți reprezentanți ai SRC întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

 1. a) îndeplinirea formalităților de convocare, potrivit prevederilor statutare;
 2. b) decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;
 3. c) dezbaterile din adunare;
 4. d) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care membrii SRC au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
 5. f) membrii SRC care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

(6) Președintele consiliului de conducere și orice alt reprezentant al SRC desemnat în acest sens în calitate de secretar al adunării respective vor întocmi și vor semna (cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică) orice hotărâre a adunării generale a membrilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.

Aprobarea modificarilor statutului se va desfasura prin vot secret prin introducerea in urna sigilata a buletinului de vot.

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința membrilor SRC prin notificare pe adresele de email ale membrilor SRC astăzi 18 iunie 2020.

De asemenea, vom avea in vedere respectarea precauțiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV 2:

 • Accesul persoanelor în sediu se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană (10 persoane in acelasi timp);
 • Atât personalul angajat, cât și persoanele care intră în sediu vor purta mască. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
 • Persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în sediu;
 • La intrarea în sediu se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
 • Se vor dezinfecta periodic, o dată la 2 ore, obiectele frecvent atinse: mînerele ușilor, mesele;

Prof. Dr. Dragos Vinereanu                                        Conf. Dr. Ovidiu Chioncel

Președinte SRC                                                           Secretar SRC